O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Normativa municipal

Tipo de normativa

Ordenanza IIVTNU

Ordenanza fiscal do Imposto sobre Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana.

Ordenanza ICIO

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construción, instalacións e obras.

Ordenanza de IVTM

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Ordenanza IBI

Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.