O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Normativa municipal

Tipo de normativa

Anuncio persoal eventual

Para dar cumprimento ao previsto no artigo 104 bis.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e tal como se deu conta ao