Anuncio Oferta de emprego pública

Arquivos

En cumprimento do artigo 70.2 do Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado publico, faise público que, de acordo co artigo citado e co artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, mediante Decreto da alcaldía de 28 de decembro de 2018, resolveuse aprobar a Oferta de emprego público do concello de Teo para 2017, que comprende as prazas vacantes de persoal laboral e funcionario dotadas no orzamento da Corporación que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existente, respectando as limitacións impostas polas Leis de orzamentos xerais do Estado para os anos 2017 e 2018, co seguinte detalle:

  • 1 operario de servizos múltiples. Categoría: operario de servizos múltiples. Grupo: C2.
  • 1 arquitecto técnico. Categoría: arquitecto técnico. Grupo: A2.

O anuncio publicouse no BOP número 2 do 3 de xaneiro de 2019. Consulta aquí a publicación no BOP.