O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Normativa municipal

Tipo de normativa

Nomeamento persoal eventual

De conformidade co previsto no artigo 104 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), o Pleno do Concello, na se

Anuncio Oferta de emprego pública

En cumprimento do artigo 70.2 do Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto b