Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do solo, voo e subsolo da vía pública municipal

Arquivos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do solo, voo e subsolo da vía pública municipal a favor de empresas explotadoras de servizos de subministros de interese xeral ou que beneficien á xeneralidade do vecindario. Aprobada no pleno do 30/11/2007 e publicada no BOP do 28/01/2008.