Regulamento orgánico municipal

Arquivos

Publicación do Regulamento orgánico municipal do Concello de Teo, unha vez aprobado definitivamente, ao non se ter presentado reclamación ningunha durante o prazo de exposición pública. Foi publicado no BOP do 26/09/2007.