Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte adaptado para persoas con dependencia.