Ordenanza reguladora do prezo público por servizo de piscinas de titularidade municipal