Ordenanza reguladora do prezo público pola utilización dos servizos de conciliación da vida laboral e familiar

Ordenanza reguladora do prezo público pola utilización dos servizos de conciliación da vida laboral e familiar publicada no BOP número 33 do 19 de febreiro de 2016.