Ordenanza reguladora da taxa de servizos adaptados

Edicto relativo á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de transporte adaptado do Concello de Teo, así como o texto íntegro desta.