Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do dominio público con postos e casetas para a venda ambulante

Edicto relativo á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación do dominio público con postos e casetas para venda ambulante no Concello de Teo, así como o texto íntegro desta.