Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos públicos con mesas e cadeiras

Edicto relativo á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras e outros elementos análogos con fins lucrativos no Concello de Teo, así como o texto íntegro desta