Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos