Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa do dominio público para a venda ambulante

Arquivos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa do dominio público para a venda ambulante, publicada no BOP número 69 do 13 de abril de 2016.