Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do serivzo de retirada e custodia de vehículos

Arquivos

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do serivzo de retirada e custodia de vehículos. BOP nº 68. Mércores 25 de marzo de 2009.