Ordenanza fiscal da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral

Ordenanza fiscal da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral aprobada no pleno do 28 de xullo de 2011.