Modificación da Ordenanza para transporte adaptado

Edicto relativo á aprobación definitiva do acordo plenario de rectificación de erros da Ordenanza reguladora do servizo municipal de transporte adaptado para persoas con dependencia, así como o texto íntegro desta.