Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización dos pavillóns deportivos municipais do Concello de Teo

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización dos pavillóns deportivos municipais do Concello de Teo aprobada no pleno do 28 de xullo de 2011.