O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Expediente de aluguer dun inmoble para aparcadoiro municipal.

APROBACIÓN EXPEDIENTE ALUGUEIRO DE INMOBLE PARA APARCADOIRO MUNICIPAL. EXPEDIENTE 2023/X999/000122.

Publícase a resolución da alcaldía de aprobación do expediente de alugueiro dun inmoble para aparcadoiro municipal. Expediente 2023/X999/000122.

Consulta aquí a resolución completa. 

Na citada resolución acórdase o seguinte: 

  1. Aprobar o Prego de condicións que rexerá o alugueiro dun inmoble sito no lugar da Ribeira para aparcadoiro municipal, polo prezo máximo mensual de douscentos dez euros e trinta e oito céntimos (210,38 €), IVE engadido.
  2. Aprobar a taxación realizada polo arquitecto municipal valorando o alugueiro do inmoble en 173,87 € mensuais.
  3. Aprobar o expediente de contratación e o gasto correspondente, con cargo á partida 151/200.00 do vixente orzamento municipal, por importe mensual de douscentos dez euros e trinta e oito céntimos (210,38 €), IVE engadido. 
  4. Invitar ao propietario para ver se está interesado en alugar o inmoble descrito e se acepta as condicións polas que se formalizará o alugueiro de forma directa.

Publicado en teo.gal o 29 de maio de 2023.