Anuncio persoal eventual

Arquivos

Para dar cumprimento ao previsto no artigo 104 bis.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e tal como se deu conta ao Pleno da Corporación nas sesións celebradas o 29.03.17 e 28.06.17, por medio do presente anuncio faise público que o número de postos de traballo reservados no Concello de Teo ao persoal eventual é un: xefa de gabinete e comunicación.

Teo, 4 de xullo de 2017

O alcalde

Rafael C. Sisto Edreira

Este anuncio publicouse no BOP número 128 do 7 de xullo de 2017

Publicado en teo.gal o 14 de xullo de 2017