O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Anuncio de delegacións na Xunta de Goberno Local

Anuncio de delegación Xunta de Goberno Local.

De acordo co disposto no artigo 44 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), e demais normativa aplicable, publícase a Resolución da Alcaldía, de 3 de xullo de 2020, relativa á delegación de atribucións na Xunta de Goberno Local.

Consulta aquí a resolución completa

Publicado en teo.gal o 7 de xullo de 2020

Arquivos
Attachment Size
Anuncio delegación competencias XGL.pdf 191.6 KB