Anuncio de delegacións na Xunta de Goberno Local

Anuncio de delegación Xunta de Goberno Local.

De acordo co disposto no artigo 44 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), e demais normativa aplicable, publícase a Resolución da Alcaldía, de 3 de xullo de 2020, relativa á delegación de atribucións na Xunta de Goberno Local.

Consulta aquí a resolución completa

Publicado en teo.gal o 7 de xullo de 2020