Informe médico para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema