MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN DIVERSOS PUNTOS DO CONCELLO DE TEO

FORMALIZACIÓN CONTRATO: En data 23 de maio de 2017 formalizouse o contrato para a realización da obra denominada MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN DIVERSOS PUNTOS  DO CONCELLO DE TEO entre o Concello e a empresa adxudicataria.

Publicouse no Perfil de Contratante o día 26 de maio de 2017.

 

ADXUDICACIÓN: Por Resolución da Alcaldía de data 3 de maIo de 2017 adxudicouse o contrato para a execución da obra denominada " MELLORA DE ACCESIBILIDADE EN DIVERSOS PUNTOS  DO CONCELLO DE TEO ", financiada pola Deputación Provincial, a través dun Convenio de cooperación, asinado o 9 de novembro de 2016, á empresa "MECANO OBRAS Y REFORMAS, S.L." con estrita suxeición ao Prego de cláusulas administrativas e á súa oferta polo prezo de 29.016,33 €, IVE engadido (23.980,44€, máis 5.035,89€ de IVE).

 

Fixouse o prazo de execución do contrato en 5 semanas, contados a partir da data de sinatura da acta de reformulo.

 

Publicado no Perfil de contratante o día 5 de maio de 2017.