DESBROZADORA PARA MANTEMENTO AMBIENTAL DO CONCELLO DE TEO

Data presentación
Data presentación fin

En data 7 de decembro e 2016 a aprobouse por Resolución da Alcaldía o expediente de contratación, así como os pregos de cláusulas administrativas particulares para a contratación, mediante procedemento aberto con varios criterios de valoración, do subministro de “DESBROZADORA PARA MANTEMENTO AMBIENTAL DO CONCELLO DE TEO”, incluída no PMA 2016, de acordo co seguinte cadro de características:

Entidade adxudicadora: Concello de Teo

Obxecto do contrato: subministro de “DESBROZADORA PARA MANTEMENTO AMBIENTAL DO CONCELLO DE TEO”

Expediente: sb-1/16

Procedemento de adxudicación: Procedemento aberto, con varios criterios de valoración.

Orzamento: 42.906,00€ (35.459,50€, máis 7.446.50€ de IVE)

Clasificación: Non se esixe

Garantía provisional: Non se esixe

Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluído)

Prazo de entrega do subministro: 30 días naturais.

Información: Os pregos de cláusulas deste contrato estarán a disposición dos interesados na Secretaría Xeral do Concello ou consultando o Perfil de Contratante (www.teo.gal)

Proposicións: Poderanse presentar no Rexistro Xeral do Concello, en horario de oficina, durante o prazo de 15 días naturais, contados desde o seguinte ao da última publicación do anuncio de licitación no Boletín da Provincia ou no perfil do contratante.

Maís información na Secretaría Xeral do Concello de Teo, Travesía da Ramallosa 38 15883 Teo. Teléfono : 981 815 700, Fax: 981 809 401

Teo, 7 de decembro de 2016

O alcalde,

Rafael C. Sisto Edreira

Publicado no BOP o día 14 de decembro de 2016 e no Perfil de Contratante o mesmo día.

En prazo de presentación: 15/12/2016 - 29/12/2016