Colector Espasande. Comité de expertos

Data presentación
Arquivos

Con data 11/08/2017 celebrouse a Mesa de Contratación para a apertura dos sobres A documentación das proposicións presentadas para a adxudicación, mediante procedemento aberto, tramitación urxente, con multiplicidade de criterios de valoración, da obra denominada Colector Espasande A Ínsua, incluída no PAI 2016.

De acordo co establecido na cláusula 15.1 do Prego de cláusulas administrativas, a Mesa acordou propoñer ao órgano de contratación a composición do Comité de Expertos por parte dos seguintes membros:

-           D. Alberto Iglesias Fungueiriño, Arquitecto do Concello de Riveira.
-           D. Diego Breiga Argomaniz, Arquitecto do Concello de Santiago.
-           D.    Miguel Fernández Solís, Enxeñeiro do Concello de Santiago.


Vista a Resolución da Alcaldía do 6 de xullo de 2017 (Res. 598) relativa á avocación da competencia, e en uso das facultades conferidas pola disposición adicional segunda do Texto Refundido da Lei de contratos do sector público,

En virtude do exposto e no uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e demais normativa aplicable,

RESOLVO:

Primeiro.-      Nomear como membros do Comité de Expertos, que deberán efectuar a valoración da documentación contida nos Sobres B “Referencias técnicas”, onde se conteñen os criterios non avaliables mediante fórmulas, a:

- D. Alberto Iglesias Fungueiriño, Arquitecto do Concello de Riveira.
- D. Diego Breiga Argomaniz, Arquitecto do Concello de Santiago.
- D. Miguel Fernández Solís, Enxeñeiro do Concello de Santiago.

Segundo.- Publicar a presente resolución no Perfil do contratante do Concello de Teo e notificar a presente aos interesados, con sinalamento dos recursos procedentes.

Terceiro.- Dar conta da presente resolución ao Pleno da Corporación, na primeira sesión ordinaria que se celebre.


Teo, asinado na data que figura na marxe”