COLECTOR DE ESPASANDE-A ÍNSUA

Data presentación
Data presentación fin

Detectado un erro no apartado "Clasificación a efectos de acreditación da solvencia", onde di "Grupo C subgrupo E categoría 1", debe dicir "Grupo C subgrupo 1 Categoría E".

A presente correción de erro material non afecta ao prazo de presentación de proposicións.

Publicado en Perfil de Contratante o día 14 de xullo de 2017 e no BOP nº 134 do 17 de xullo de 2017.

 

En data 6 de xullo de 2017 ditouse Resolución da Alcaldía pola que se aproba o expediente de contratación, así como os pregos de cláusulas administrativas particulares para a contratación, mediante procedemento aberto, tramitación urxente, con multiplicidade de criterios de valoración, da obra denominada “COLECTOR DE ESPASANDE-A ÍNSUA, Expediente núm. O-4/17, incluida no Plan de aforro e investimento PAI 2016 da Deputación Provincial da Coruña, de acordo co seguinte cadro de características:

 

Entidade adxudicadora: Concello de Teo

 

Obxecto do contrato: COLECTOR DE ESPASANDE-A ÍNSUA

 

Expediente: O-4/17

 

Procedemento de adxudicación: Procedemento aberto, tramitación urxente, con multiplicidade de criterios de valoración

Orzamento: 315.346,10€ (260.616,61€ de base impoñible e 54.729,49€ de IVE)

 

Valor estimado do contrato: 312.739,93€

 

Clasificación: non se esixe

 

Clasificación a efectos de acreditación da solvencia: Grupo C subgrupo E categoría 1

 

Garantía provisional: non se esixe

 

Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluido)

 

Importe máximo dos gastos de publicidade de licitación a conta do contratista: 600€

 

Prazo de execución: 5 meses

 

Información: os pregos de cláusulas deste contrato estarán a disposición dos interesados na Secretaría Xeral do Concello ou consultando o Perfil do Contratante (www.teo.gal)

 

Presentación de proposicións: no Rexistro Xeral do Concello, durante o prazo de 13 días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

 

Máis información na Secretaría Xeral do Concello de Teo, Travesía da Ramallosa 38 15883  Teo   Teléfono: 981 815700, Fax: 981 809401

 

Teo, 6 de xullo de 2017

O alcalde,

 

Rafael C. Sisto Edreira

 

Publicouse no BOP nº 131, do 12 de xullo de 2017 e no Perfil de Contratante o mesmo día.