Ordenanza reguladora do prezo público pola realización de actividades educativas.