Ordenanza fiscal prezo público pola utilización de columnas, soportes de carteis e outras instalacións para a exhibición de anuncios.

Ordenanza fiscal prezo público pola utilización de columnas, soportes de carteis e outras instalacións para a exhibición de anuncios. Aprobado no pleno do 28/10/1989 e publicado no BOP do 30/12/1989.