Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición do carné para a venda no mercadiño de Teo e para venda ambulante no Concello.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición do carné para a venda no mercadiño de Teo e para venda ambulante no Concello. Aprobada no pleno do 29/09/1998 e publicado no BOP do 28/11/1998.