Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas de apertura de establecementos.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas de apertura de establecementos. Aprobada no pleno do 24/02/2010 e publicada no BOP do 30/04/2010.