Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos funerarios.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos funerarios. Aprobada no pleno do 24/02/2010 e publicada no BOP do 30/04/2010.