Anuncio de aprobación inicial da Ordenanza para a promoción do respecto ás liberdades sexuais das persoas

Téndose aprobado inicialmente a Ordenanza para a promoción do respecto ás liberdades sexuais das persoas, mediante acordo do Pleno da Corporación de data 18 de decembro de 2018, e dando cumprimento ao disposto no artigo 49.b)da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, procédese á súa exposición pública no taboleiro de anuncios desta entidade durante trinta días, a contar dende a publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e formular as reclamacións que estimen oportunas. 

O anuncio publicouse no BOP número 246 do 27 de decembro de 2018. Podes consultar o anuncio premendo aquí