Adxudicación de concesión de nicho no cemiterio municipal

Data presentación

Publícase a adxudicación da concesión do uso privativo do nicho 30 C do bloque 2 a D. Olalla Vázquez Perez, aos sós efectos de dar sepultura no mesmo a D. Maximino González Míguez, con arranxo ao prego de condicións aprobado mediante Decreto da Alcaldía do 15 de marzo de 2012, ao Regulamento do cemiterio municipal e demais normativa aplicable.

Consulta aquí a adxudicación 

Publicado en teo.gal o 29 de outubro de 2021.