Ordenanza reguladora do prezo público polo servizo de piscinas de titularidade municipal