Anuncio delegacións concellerías. Setembro 2020.

De acordo co disposto nos artigos 44 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de Novembro, polo que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e o Réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), e demais normativa aplicable, publícase a Resolución da Alcaldía, do 9 de setembro de 2020, relativa a modificación da delegación de atribucións en D.ª Iria Otero Romero e D.ª María López Álvarez.

Podes consultar aquí o anuncio completo

Publicado en teo.gal o 10 de setembro de 2020