Anuncio de persoal eventual

Arquivos

Publícase o anuncio sobre o persoal eventual no BOP número 9 de 14 de xaneiro de 2022

Para dar cumprimento ao previsto no artigo 104 bis.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e tal como se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o 29 de decembro de 2021, por medio do presente anuncio faise público que o número de postos de traballo reservados no Concello de Teo ao persoal eventual é un: xefa de gabinete e comunicación.

Publicado en teo.gal o 14 de xaneiro de 2022.