SERVIZO DE TELEFONÍA FIXA E MÓBIL ASÍ COMO AS LIÑAS DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET E A CREACIÓN E MANTEMENTO DAS INFRAESTRUTURAS NECESARIAS PARA A CORRECTA PRESTACIÓN DO SERVIZO

Data presentación
Data presentación fin

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 27 de febreiro de 2018 acordou aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto, con varios criterios de valoración, para a adxudicación do servizo de TELEFONÍA FIXA E MÓBIL, LIÑAS DE DATOS PARA ACCESO A INTERNET E CREACIÓN E MANTEMENTO DAS INFRAESTRUTURAS NECESARIAS PARA A CORRECTA PRESTACIÓN DO SERVIZO, de acordo coas seguintes características:

 • Entidade adxudicadora:

 • Organismo: Concello de Teo

 • Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral

 • Número de expediente: S-2/2018

 • Obxecto do contrato: servizo de telefonía fixa e móbil, liñas de datos para acceso a internet e creación e mantemento das infraestruturas necesarias para a correcta prestación do servizo Código CPV: 64200000-8; 64210000-1; 64212000-5; 72400000-4.

 • Duración: tres anos, prorrogables por 1 ano máis.

 • Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: tramitación ordinaria, procedemento aberto con varios criterios de adxudicación.

 • Tipo de licitación:

 • Valor estimado do contrato: 198.347,11 €

 • Prezo base de licitación: 60.000,00 € anuais (49.568,78 € anuais máis 10.413,22 € anuais de IVE)

 • Clasificación e solvencia: ver cláusula 15.5º do prego de cláusulas administrativas particulares.

          Clasificación a efectos de solvencia: Grupo V; subgrupo 4; categoría 1

 • Garantías: definitiva do 5% do importe de adxudicación.

 • Obtención de documentación: Concello de Teo, teléfono 981815700, páxina web www.teo.gal

 • Presentación de ofertas: Rexistro do concello de Teo e lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/15; Oficina de Correos: comunicación do envío, por medio de oficina de correos, ao nº de FAX do Concello: 981809401, ou ben á dirección de correo electrónico: secretaria@teo.gal

 • Prazo de presentación de ofertas: 20 días naturais desde o seguinte á última publicación, no BOP ou no DOG.

 • Documentación a presentar: ver cláusula 15 do prego de cláusulas administrativas.

 • Criterios de valoración:

 1. criterios subxectivos: ata un máximo de 30 puntos.
  1. Funcionalidades de calidade da solución de telefonía IP.
  2. Funcionalidades e calidade da solución WIFI.
  3. Funcionalidades e calidade da solución técnica de seguridade e adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade.
  4. Calidade da solución de telefonía móbil.
  5. Calidade do plan de execución do proxecto e formación.
 2. criterios obxectivos: ata un máximo de 70 puntos:

  1. proposición económica
  2. caudal de conexión a internet nas sedes do concello de Teo.
  3. Servizo WIFI en sedes WIFI.
  4. Servizo de Backup na nube.
 • Información adicional: secretaria@teo.gal

Teo, 27 de febreiro de 2018

O alcalde

Rafael C.Sisto Edreira

Publicado no BOP nº 43 do 2 de marzo de 2018, no DOG nº 45 do 5 de marzo e no Perfil do Contratante o mesmo día.