Rehabilitación e acondicionamento da escola unitaria de Solláns para a súa conversión nun espazo colaborativo

Data presentación
Data presentación fin

No Dog 184, de 27 de setembro de 2017, e con anterioridade no BOP núm 183, de 26 de setembro de 2017, publicouse o anuncio de licitación de “REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA UNITARIA DE SOLLÁNS PARA A SÚA CONVERSIÓN NUN ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO” que a continuación se cita.

En data 19 de setembro de 2017 ditouse Resolución da Alcaldía pola que se aproba o expediente de contratación, así como os pregos de cláusulas administrativas particulares para a contratación, mediante procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoración, da obra denominada “REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA UNITARIA DE SOLLÁNS PARA A SÚA CONVERSIÓN NUN ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO”, Expediente núm. O-6/17, financiado no 79,28% con cargo a fondos FEADER 75%, MARM 2,5% e  AGADER 22,5% (núm. Expte.L17 1920 19 0027), e de acordo co seguinte cadro de características:

1.-        Entidade adxudicadora: Concello de Teo

2.-       Obxecto do contrato: REHABILITACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ESCOLA UNITARIA DE SOLLÁNS PARA A SÚA CONVERSIÓN NUN ESPAZO DE TRABALLO COLABORATIVO

3.-        Expediente: O-6/17

4.-       Tramitación e procedemento de adxudicación: Tramitación ordinaria e procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de valoración.

4.-        Orzamento: 114.150,28 € máis 23.971,56 € de IVE (138.121,84 €)

5.-        Valor estimado do contrato: 114.150,28 €

6.-        Clasificación: non se esixe

Clasificación a efectos de acreditación da solvencia: Grupo C subgrupo 4 categoría b

7.-        Garantía provisional: non se esixe

8.-       Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato (IVE excluido)

9.-       Importe máximo dos gastos de publicidade de licitación a conta do contratista: 900,00 €

10.-     Prazo de execución: 4 meses

11.-     Información: os pregos de cláusulas deste contrato estarán a disposición dos interesados na Secretaría Xeral do Concello ou consultando o Perfil do Contratante (www.teo.gal)

12.-     Presentación de proposicións: no Rexistro do Concello, durante o prazo de 26 días naturais, contados desde o seguinte ao da última publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia ou no Diario Oficial de Galicia.

Máis información na Secretaría Xeral do Concello de Teo, Travesía da Ramallosa 38 15883  Teo   Teléfono: 981 815700, Fax: 981 809401.

Teo, 19 de setembro de 2017

O alcalde,

Rafael C. Sisto Edreira

(Publicado no perfil do contratante o 27 de setembro de 2017).