O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

RECUPERACIÓN DA PARTE BAIXA DO PARQUE DOS TILOS

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

FORMALIZACIÓN CONTRATO: En data 8 de setembro de 2017 formalizouse o contrato para a execución da obra denominada "RECUPERACIÓN DA PARTE BAIXA DO PARQUE DOS TILOS entre o Concello e a empresa adxudicataria.

Publicouse no Perfil de Contratante o día 6 de febreiro de 2018.

ADXUDICACIÓN: Por Resolución da Alcaldía de data 4 de setembro de 2017 adxudicouse o contrato para a execución da obra denominada "RECUPERACIÓN DA PARTE BAIXA DO PARQUE DOS TILOS" á empresa "EXCAVACIONES MIDÓN, S.L." con estrita suxeición ao Prego de cláusulas administrativas e á súa oferta polo prezo de 38.720.00€, IVE engadido (32.000.00€, máis 6.720.00€ de IVE).


Fixouse o prazo de execución do contrato en 30 días naturais, contados a partir da data de sinatura da acta de reformulo.