Praza de oficial da Policía Local

Data presentación

PRAZA DE OFICIAL DA POLICÍA LOCAL. 

Anuncio da convocatoria e bases dunha praza de policía local, funcionario de carreira (Promoción Interna). 

O BOP número 173 do luns 12 de setembro publica o anuncio da convocatoria e bases para a provisión, polo sistema de promoción interna, dunha (1) praza de oficial da policía local, funcionario de carreira, correspondente á oferta de emprego público do ano 2022.

A Resolución da Alcaldía nº 1111/2022, de 2 de setembro de 2022, aprobou as bases e a convocatoria para a provisión, polo sistema de promoción interna, dunha (1) praza de oficial da policía local, funcionario de carreira, correspondente á Oferta de emprego público do ano 2022.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado.

As bases reguladoras que rexerán a convocatoria podes consultalas premendo aquí

O obxecto desta convocatoria é a provisión, polo sistema de promoción interna, dunha (1) praza de oficial da Policía Local, funcionario de carreira, a través do procedemento de selección que se sinala nestas Bases e para o non previsto nelas estarase ao disposto na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, do Regulamento que a desenvolve, Decreto 243/2008, do 16 de outubro e da Orde do 28 de xaneiro do 2009 pola que se determinan as probas de selección, temarios e baremos de méritos para o ingreso, promoción interna e mobilidade nos corpos de policías locais, para a integración dos vixiantes e auxiliares de policía ou interinos, para o acceso como vixiantes municipais e a contratación de auxiliares de policía de temporada, coas características que a definen:

  • Denominación da praza:Oficial
  • Réxime Funcionario de carreira
  • Unidade/Área Policía local
  • Escala/Subescala Administración Especial / Servizos Especiais
  • Grupo / subgrupo C / C1
  • Nivel 20
  • Titulación esixible Bacharelato ou técnico
  • Quenda de acceso Promoción interna
  • Sistema selectivo Concurso – oposición
  • Núm. de vacantes 1

Esta praza está dentro do anexo de persoal dos orzamentos do Concello de Teo para o ano 2022, aprobados polo Pleno da Corporación, (Boletín Oficial da Provincia da Coruña, nº 67 de 7 de abril de 2002) e incluída na oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral do Concello de Teo para o ano 2022 (Boletín Oficial da Provincia da Coruña, núm. 90, do 12 de maio de 2022).

O texto íntegro das Bases reguladoras do proceso selectivo e a súa convocatoria publicaranse no Boletín Oficial da Provincia (BOP), inseríndose o anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia. Así mesmo, publicaranse no taboleiro de anuncios, na páxina web municipal: www.teo.gal e no Portal de Transparencia do Concello.

Publicado en teo.gal o 12 de setembro de 2022.