O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Oferta de emprego público 2021

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

Publícase o anuncio da oferta de emprego público 2021 no DOG número 222 do 18 de novembro que podes consultar premendo aquí

Publicado en teo.gal o 18 de novembro de 2021. 

Publícase no BOP número 201 do xoves 21 de outubro de 2021 o anuncio da oferta de emprego público 2021.

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 do Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado publico, faise público que, de acordo co artigo citado e co artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, a Resolución da Alcaldía, de 15 de outubro de 2021, aprobou a Oferta de emprego público do Concello de Teo para o ano 2021, que comprende as prazas, de persoal funcionario, que de seguido se mencionan dotadas no Orzamento da Corporación, e en atención ao disposto no artigo 19 da Lei 11/2020, de 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021:

  • Administraicón Xeral. Administrativo/a C1 Promoción Interna - Funcionarización 2 prazas. 
  • Administración Xeral. Técnico de Arquivos e Bibliotecas C1 Promoción Interna - Funcionarización 1 praza.
  • Administración Especial. Arquitecto técnico A2 Funcionarización 1 praza. 
  • Administración Xeral. Auxiliar administrativo/a C2 Promoción Interna 1 praza. 

Publicado en teo.gal o 21 de outubro de 2021.