Convocatoria da praza de técnico/a informático/a

Data presentación
Data presentación fin

LISTAXE PROVISIONAL. PRAZA DE TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

Publícase a lista provisional de persoas aspirantes admitidas e excluídas da convocatoria da praza de técnico/a informático/a. 

Consulta aquí a listaxe. 

De conformidade co previsto na base sexta das Bases reguladoras deste proceso selectivo, as persoas aspirantes excluídas ou as omitidas na relación de persoas admitidas e excluídas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello para reclamacións ou corrección de defectos. O prazo esténdese do 15 ao 28 de novembro, ambos os dous incluídos. 

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non corrixisen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídas na relación de admitidas, serán definitivamente excluídas do proceso selectivo. De non se presentar reclamacións ou correccións dentro deste prazo, a lista provisional de persoas admitidas e excluídas elevarase a definitiva.

Publicado en teo.gal o 14 de novembro de 2022. 

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES. PRAZA DE TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

O BOE número 245 do 12 de outubro de 2022 publica o anuncio referente á provisión dunha praza de técnico/a informático/a, do cadro de persoal de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso oposición, en quenda libre.

Podes consultar o anuncio completo do BOE premendo aquí.

A publicación no BOE abre o prazo de presentación de solicitudes, que será de vinte días hábiles a contar dende o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Deste xeito, o prazo de presentación de solicitudes vai do 13 de outubro ao 10 de novembro.

Podes descargar a instancia premendo aquí

As bases completas da convocatoria podes consultalas premendo aquí

Publicado en teo.gal o 12 de outubro de 2022.

CONVOCATORIA E BASES DO PROCESO SELECTIVO DUNHA (1) PRAZA DE TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A

ANUNCIO NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA

O DOG número 173 do luns 12 de setembro publica o anuncio da convocatoria e das bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha praza de técnico/a informático/a correspondente á oferta de emprego público de 2022.

A Resolución da Alcaldía núm. 949/2022, do 18 de xullo, aprobou a convocatoria e as bases específicas do proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha praza de técnico/a informático no Concello de Teo, correspondente á oferta de emprego público de 2022, coas seguintes características:

  • Denominación da praza: técnico/a informático/a.
  • Réxime: persoal laboral fixo.
  • Unidade/área: Administración xeral.
  • Categoría profesional: técnica media.
  • Grupo/subgrupo: A2.
  • Titulación esixible: grao ou equivalente en enxeñaría informática, diplomatura/titulación universitaria en enxeñaría técnica informática ou equivalentes.
  • Sistema selectivo: concurso-oposición.
  • Número de vacantes: 1.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado. No Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 145, do 2 de agosto de 2022, publicáronse integramente as bases da convocatoria. Os sucesivos anuncios relativos ao desenvolvemento do proceso selectivo efectuaranse no taboleiro de anuncios da corporación, na páxina web municipal e no portal de transparencia do Concello de Teo: www.teo.gal

Publicado en teo.gal o 12 de setembro de 2022. 

ANUNCIO E BASES NO BOP 

O BOP número 145 do 2 de agosto de 2022 publica a convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha /1) praza de técnico/a informático/a correspondente á oferta de emprego público 2022. 

A Resolución da Alcaldía do Concello de Teo nº 949/2022, de 18 de xullo, aprobou as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime de persoal laboral fixo, dunha (1) praza de técnico/a informático/a, mediante o sistema de concurso – oposición.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado e no Portal de Transparencia deste Concello.

Podes consultar as bases reguladoras que rexerán a convocatoria premendo aquí.

Publicado en teo.gal o 3 de agosto de 2022.