O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Adxudicación dun columbario municipal a Dº. Diego Pagnotta

| compartir:

Inicio do prazo de presentación

Publícase a adxudicación da concesión do uso privativo do columbario C 11 do bloque 2 do cemiterio municipal do Concello de Teo a D. Diego Pagnotta Mazzoni, polo prazo de 75 anos, con arranxo ao prego de condicións aprobado mediante Decreto da Alcaldía do 16 de novembro de 2012, ao Regulamento do cemiterio municipal e demais normativa
aplicable.

Consulta aquí o certificado de adxudicación 

Publicado en teo.gal o 29 de outubro de 2021. 

Publícase a proposta como adxudicatario dun columbario do cemiterio municipal a Dº Diego Miguel Pagnotta. 

Consulta aquí a proposta completa. 

Publicado en teo.gal o 6 de outubro de 2020.