Adxudicación dun columbario municipal

Data presentación

Publícase a adxudicación da concesión do uso privativo do columbario C10 do bloque 2 do cemiterio municipal do Concello de Teo a D.ª Purificación Iglesias Mecías, polo prazo de 75 anos, con arranxo ao prego de condicións aprobado mediante Decreto da Alcaldía de 16 de novembro de 2012, ao Regulamento do cemiterio municipal e demais normativa aplicable.

Consulta aquí o certificado de adxudicación 

Publicado en teo.gal o 30 de xullo de 2020. 

Publícase a proposta como adxudicataria dun columbario do cemiterio municipal a Dª Purificación Iglesias Mecías. 

Consulta aquí a proposta completa. 

Publicado en teo.gal o 16 de xullo de 2020.