O Servizo de Bono Social Eléctrico pasará a prestarse todos os mércores en horario de 10:00 h a 12:00 horas no Salón de Plenos.

Nomeamento persoal eventual

De conformidade co previsto no artigo 104 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), o Pleno do Concello, na sesión extraordinaria celebrada o 30 de xuño de 2023, acordou crear un posto de persoal eventual, baixo a denominación de Responsable de prensa e comunicación, fixando as características e retribucións do mesmo.

Posto vacante ata novo aviso.


Podes consultar o nomeamento nesta proposta da alcaldía.
 

Arquivos