Perfil do Contratante

Desde a entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, o perfil de contratante do Concello de Teo está integrado na Plataforma de Contratación do Estado.


Para acceder ás licitacións publicadas do Concello de Teo prema os seguintes enlaces:

 

Licitacións anteriores á entrada en vigor da nova Lei (antes do 09/03/2018)