Delegación de atribucións na Concelleira de Urbanismo

Publícase a certificación da resolución da alcaldía de delegación de atribucións na Concelleira de Urbanismo.

Na resolución (EXPEDIENTE: 2020/G003/000391) acórdase delegar en D.ª Uxía Lemus de la Iglesia, concelleira de urbanismo, seguridade cidadá, enerxía e sostibilidade, a atribución referida ao outorgamento de lizenzas urbanísticas,incluída a resolución dos recursos de reposición contra os actos ditados no exercicio das atribucións delegadas, durante a vixencia do estado de
alarma.

Consulta aquí a resolución completa.

Publicado en teo.gal o 5 de maio de 2020.