Anuncio persoal eventual do Concello de Teo. Decembro 2018

Para dar cumprimento ao previsto no artigo 104 bis.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, e tal como se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión celebrada o 18 de decembro de 2018, por medio do
presente anuncio faise público que o número de postos de traballo reservados no Concello de Teo ao persoal eventual é
un: xefa de gabinete e comunicación.

O citado anuncio publicouse no BOP número 246 do xoves 27 de decembro.