Proceso selectivo dunha praza de auxiliar de xardinería

Data presentación
Data presentación fin

LISTAXES PROVISIONAIS

Publícase a resolución de aprobación da lista provisional do proceso de persoal laboral fixo, dunha praza de auxiliar de xardinaría.

Consulta aquí a listaxe completa. 

As persoas aspirantes excluídas ou as omitidas na relación de persoas admitidas e excluídas disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello para reclamacións ou corrección de defectos. Á vista de que a publicación se fai o 4 de xuño o prazo de emenda esténdese entre os días 7 e 18 de xuño ambos os dous incluídos.

Publicado en teo.gal o 4 de xuño de 2021. 

Publícase no BOE núm. 87 do 12 de abril de 2021, o Anuncio sobre a convocatoria para a contratación, en réxime de persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de xardinaría mediante o sistema de concurso-oposición. 

A publicación do citado anuncio no BOE abre o prazo de presentación de instancias para participar no citado proceso selectivo. O prazo é de vinte (20) días hábiles dende o día seguinte ao anuncio do BOE. Deste xeito o prazo de presentación de instancias vai do 13 de abril ao 10 de maio de 2021

Descarga aquí a instancia 

Consulta aquí as bases que rexen esta convocatoria de emprego público

Publicado en teo.gal o 12 de abril de 2021. 

Publícase no DOG núm. 60, do 30 de marzo de 2021, o Anuncio polo que se aproban as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime de persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de xardinaría mediante o sistema de concurso-oposición.

A Resolución da Alcaldía nº. 147/2021, de 11 de febreiro de 2021, aprobou as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime de persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de xardinaría, mediante o sistema de concurso-oposición.

A Resolución da Alcaldía nº. 184/2021, do 18 de febreiro de 2021, aprobou unha corrección de erros das ditas bases.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado e no portal de transparencia deste concello.

No Boletín Oficial da provincia da Coruña nº 36, do 24 de febreiro de 2021, publicáronse integramente as bases da convocatoria.

Publicado en teo.gal o 30 de marzo de 2021.

 

Publícase no BOP número 36 do 24 febreiro o anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de Auxiliar de Xardinería correspondente á oferta de emprego público 2019.

A resolución da Alcaldía nº 147/2021, de data 11.02.2021, aprobou a convocatoria e as bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de xardinería correspondente á Oferta de Emprego Público 2019 do Concello de Teo.

As devanditas bases foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 32, do 18 de febreiro de 2021. A Resolución da Alcaldía nº 184/2021, de data 18.02.2021, aprobou a corrección de erros das devanditas Bases, concretamente a Base Novena, letra B punto 1 relativa a valoración dos méritos profesionais ao non incluírse a valoración dos servizos prestados na empresa privada realizando funcións/tarefas relacionadas co desempeño da praza convocada.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado e no Portal de Transparencia deste Concello.

Podes consultar aquí as bases reguladoras que rexerán a convocatoria.

Publicado en teo.gal o 24 de febreiro de 2021. 

O BOP número 32 do xoves 18 de febreiro publica o anuncio da convocatoria e bases que regulan o proceso selectivo para a provisión, por persoal laboral fixo, dunha (1) praza de auxiliar de xardinería correspondente á oferta de emprego público 2019 do Concello de Teo. 

Por resolución de alcaldía do 18 de febreiro aprobouse unha corrección de erros das citadas bases e convocatoria do proceso selectivo. A corrección de erros está pendente de publicación no BOP. 

As bases completas, coa corrección de erros, podelas consultar premendo aquí

As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figura como anexo I, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atención ao público de 9:00 a 14:00 horas, e no prazo de vinte (20) días hábiles, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). 

Publicado en teo.gal o 18 de febreiro de 2021.